Cookies en privacyverklaring


Cookies

Uw toestemming

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hieronder beschreven, tenzij u ervoor kiest het gebruik van cookies te weigeren (kijk bij 'Bezwaar' hoe u cookies kunt uitschakelen en gebruik kunt maken van cookie-loze websites).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Zenschool.nl gebruikt cookies om het surfgedrag van bezoekers te meten zodat zij op basis van deze informatie haar site kan verbeteren.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet door de Zenschool.nl gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

Google Analytics (webstatistieken)

Zenschool.nl maakt gebruik van "Google Analytics". Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Deze service geeft Zenschool.nl inzage in het bezoek aan haar website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Om deze gegevens te verzamelen worden meerdere cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatst. Meer informatie over deze cookies vindt u op de site van Google Analytics (Engelstalig).

Om uw privacy te waarborgen heeft Zenschool.nl de volgende stappen ondernomen:

 • met Google is een bewerkersovereenkomst gesloten,
 • bij het meten van het gebruikersgedrag wordt standaard het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd,
 • er wordt verder geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? U kunt meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vinden u op de website veiliginternetten.nl.

Informatie over cookies uitzetten per browser vind je op:


Privacyverklaring

Zenschool.nl zal zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Zij geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig. Verwerkingen van persoonsgegevens die door Zenschool.nl worden gedaan komen voornamelijk voort uit taken aanvragen die via verschillende formulieren op deze website worden gedaan.

Zenschool.nl neemt bij de verwerking van uw persoonsgegevens de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en houdt zich hierbij aan de eisen die worden gesteld op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij met deze persoonsgegevens om?

Zenschool.nl draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor degenen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Verwerkingen door derden

Bij de uitvoering van haar taken kan Zenschool.nl gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die Zenschool.nl ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan Zenschool.nl taken (deels) heeft uitbesteed, of in samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. Daarnaast maakt Zenschool.nl voor haar informatievoorziening in bepaalde gevallen gebruik van onlinediensten zoals private clouddiensten en private SaaS-oplossingen.
Zenschool.nl gaat zorgvuldig te werk bij de selectie van (uitvoerende) partners. Met het oog op privacy laat Zenschool.nl derden een verwerkingsovereenkomst ondertekenen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst conformeren zij zich bij de uitvoering van hun taken aan de bepalingen uit de AVG. Bij de selectie van onlinediensten die worden gebruikt voor de verwerkingen van persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens, wordt er een security-/privacy scan uitgevoerd.

Opslag van gegevens

Voor de opslag van gegevens maakt Zenschool.nl alleen gebruik van de daarvoor bestemde systemen. Persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking verwijderd. Voor bepaalde soorten gegevens dient Zenschool.nl vanuit de Archiefwet te voldoen aan bewaartermijnen. De gegevens zullen in dat geval na het verstrijken van de bewaartermijn worden verwijderd.

Uw rechten

Vanuit de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van Zenschool.nl als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

 • U heeft recht op inzage van de gegevens die Zenschool.nl van u verwerkt.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
 • U heeft het recht Zenschool.nl te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien Zenschool.nl geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht Zenschool.nl te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen.
 • U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij Zenschool.nl een verzoek indienen via het e-mailadres dat onderaan op deze website staat vermeld. Zenschool.nl behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Zenschool.nl moet daarbij wel kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. U kunt namelijk alleen uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw eigen gegevens. Het is daarom mogelijk dat wij u verzoeken u zich te legitimeren.

Klacht indienen

Indien u vindt dat Zenschool.nl u onvoldoende helpt of niet op juiste wijze tegemoet komt aan uw privacy rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.